Ashta Lakshmi Sametha Sri Lakshmi Narayana Swamy Devasthanam

Slokas and stotras


Sudharsana Sathakshari Manthraha


Om Namo Bhagavathe Sudharsanaya Bobo Sudharsana
Dhushtam Dharaya Dharaya Dhuritham Hana Hana
Papam Dhaha Dhaha Rogam Mardhaya Mardhaya
Aarogyam Kuru Kuru Om Om Hram Hram
Hreem Hreem Hroom Hroom Phat Phat Dhaha Dhaha
Hana Hana Bheeshaya Bheeshaya Namaha


Sree Lakshmi Kubera Manthraha

Om Sreem Hreem Cleem Maha Ashta Iswarya Sampathu Aadhi Dhik
Maha Kubera Managala Sarva Bhagya Sudharsana Sanka Chakra
Padma Ghadhayudha Sree Lakshmi Narayana Dhevaya Namaha

Om Sreem Hreem Cleem Dhana Kubera Dhevaya Namaha
Om Sreem Hreem Cleem Gnana Kubera Dhevaya Namaha
Om Sreem Hreem Cleem Veera Kubera Dhevaya Namaha
Om Sreem Hreem Cleem Yoga Kubera Dhevaya Namaha
Om Sreem Hreem Cleem Sarva Sowbhagya Kubera Dhevaya Namaha
Om Sreem Hreem Cleem Sarva Thejesa Kubera Dhevaya Namaha
Om Sreem Hreem Cleem Jana Vasya Kubera Dhevaya Namaha
Om Sreem Hreem Cleem Kantha Sakthi Kubera Dhevaya Namaha
Om Sreem Hreem Cleem Jaya Vijaya Kubera Dhevaya Namaha
Om Sreem Hreem Cleem Iem Sree Lakshmeem
Kamala Dharinyai Simha Vahinyai Namaha