Ashta Lakshmi Sametha Sri Lakshmi Narayana Swamy Devasthanam

Slokas and stotras

Sri Sudharsana Phala Sruthi Sloka [To chant 108 times Each]


1. Sree Nidhihi Sree Varaha Sragvee Sree Lakshmi Kara Poojithaha
Sree Rathaha Sree Vibhuhu Sindhu Kanya Pathi Radhokshajaha

2. Bhagya Prado Maha Sathwo Viswathma Vigatha Jwaraha
Sura Charyarchitho Vasyo Vasudhevo Vasu Pradhaha

3. Aasritha Ghowgha Vidhwamsee Nithyanandha Pradhayakaha
Asuragno Maha Bhahuhu Bheema Karma Subha Pradhaha

4. Poorna Bhodhaha Poorna Roopaha Poorna Kaamo Maha Dhyuthihi
Poorna Manthraha Poorna Gathraaha Poorna Shadgunya Vigrahaha

5. Nikilakarshana Patuhu Sarva Sammoha Karma Kruth
Samsthambhana Karaha Sarva Bhoothochhatana Thathparaha

6. Sarvartha Siddhidho Dhatha Vidhatha Viswa Palakaha
Viroopaksho Maha Vakshaha Varishto Madhava Priyaha

7. Punya Keerthihi Paramarshee Nrisimho Nabhi Madhyagaha
Yagnathma Yagna Sankalpo Yagna Kethurmaheswaraha

8. Jaya Seelo Jaya Kankshee Jatha Vedha Jaya Pradhaha
Kavihi Kalyanadhaha Kamyo Mokshadho Mohanakruthihi

9. Sathaa Varthaha Kalanadhaha Kalaha Kalamayo Harihi
Aroopo Roopa Sampanno Viswa Roopo Viroopa Kruth